Algemene voorwaarden

Chester & Wells is onderdeel van Pet Goodies, Julianalaan 61 4884 BE te Wernhout. Derhalve zijn de Algemene voorwaarden van Pet Goodies van toepassing.

Algemene voorwaarden Pet Goodies
Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Pet Goodies, gevestigd te Wernhout, zijn deze Algemene voorwaarden (hierna: 'Voorwaarden') van toepassing. Deze Voorwaarden zullen aan u op verzoek worden toegezonden. Deze Voorwaarden zijn tevens via Internet te raadplegen, zie: http://www.petgoodies.nl.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel goedkeuring door Pet Goodies worden afgeweken.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Pet Goodies worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Pet Goodies ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
1.5 Door het gebruik van de internetsite van Pet Goodies en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
1.6 Deze Voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).
Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Pet Goodies zijn vrijblijvend en Pet Goodies behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Pet Goodies. Pet Goodies is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Pet Goodies dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling.
2.3 Pet Goodies kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had horen te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro's, inclusief BTW en exclusief eventuele rembourskosten of andere verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Pet Goodies biedt verschillende betalingsmogelijkheden. U kunt uw bestelling vooruit betalen, via een overschrijving, iDEAL of Paypal.
3.3 Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Pet Goodies.
3.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Pet Goodies.
Artikel 4. Levering
4.1 De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van vooruitbetalingen waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling. Na overschrijding van deze periode zal de wederpartij hiervan zo snel mogelijk in kennis worden gesteld en de mogelijkheid worden geboden de overeenkomst te ontbinden, dan wel de bestelling te annuleren. Eventueel reeds gedane betalingen zullen binnen 14 dagen na het ontbinden van de overeenkomst worden teruggeboekt.

4.2 De aangekochte bestellingen worden verstuurd in dozen of persoonlijk bezorgd. Het kan voorkomen dat de bestelling in delen wordt verzonden.

4.3 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
Artikel 5. Garantie
5.1 Pet Goodies garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van technische gebreken.
5.2 De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Pet Goodies, consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen in de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
5.3 Indien de te leveren zaak door een derde partij (o.a. Chester and Wells) werd geproduceerd is de garantie beperkt tot die, door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt.
Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud
6.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Pet Goodies verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.
Artikel 7. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
7.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Pet Goodies geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
7.2 Pet Goodies garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.
Artikel 8. Ontbinding, retournering, vervanging
8.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Pet Goodies daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
8.2 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) dagen na aflevering aan Pet Goodies te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product en de verpakking geheel onbeschadigd zijn en in ongebruikte staat verkeren. Hierbij geldt tevens dat de kosten voor retourzending voor uw rekening komen. Wij bieden een ophaalmogelijkheid via DHL in veel gevallen, neem svp contact op via info@chesterandwells.eu voor de mogelijkheden. 
8.3 Pet Goodies zal binnen 14 dagen na ontvangstdatum van de retourzending het reeds betaalde bedrag terugstorten.
Artikel 9. Bestellingen/communicatie
9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Pet Goodies, dan wel tussen Pet Goodies en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Pet Goodies, is Pet Goodies niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Pet Goodies.
Artikel 10. Persoonsgegevens
10.1 Pet Goodies zal de door u verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor de uitvoering van uw bestelling. De door u verstrekte persoonsgegevens kunnen per e-mail worden opgevraagd en op uw verzoek worden aangepast dan wel verwijderd. Ook heeft u de mogelijkheid via internet uw gegevens te wijzigen met uw inlogaccount.
10.2 Tenzij u heeft aangegeven daarop prijs te stellen, zullen uw gegevens niet worden gebruikt om u te informeren over nieuwe aanbiedingen en producten of anderszins voor u relevante informatie. De verwerking van uw gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.
Artikel 11. Aansprakelijkheid
11.1 Indien de door Pet Goodies geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Pet Goodies jegens consument beperkt tot hetgeen in de artikelen 5 en 8 van deze voorwaarden is bepaald.
11.2 Pet Goodies is niet aansprakelijk indien de schade te wijten is aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de consument.
11.3 Pet Goodies is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Pet Goodies. Pet Goodies is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
11.4 Indien Pet Goodies, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
Artikel 12. Overmacht
12.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Pet Goodies ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Pet Goodies gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
12.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Pet Goodies kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
Artikel 13. Intellectuele eigendom
13.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Pet Goodies, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
13.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
13.3 Het is de Koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Pet Goodies, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.
Artikel 14. Overige bepalingen
14.1 Indien u aan Pet Goodies schriftelijk opgave doet van een adres, is Pet Goodies gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Pet Goodies schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
14.2 Wanneer door Pet Goodies gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Pet Goodies deze Voorwaarden soepel toepast.
14.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Pet Goodies in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Pet Goodies vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
14.4 Pet Goodies is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
15.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
15.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. Pet Goodies onderwerpt zich aan de jurisdictie van de bevoegde rechter van Breda.